Misja

Aby dzieci mogły w pełni skorzystać ze swoich możliwości, muszą czuć się bezpieczne, świadome swojej wartości i swoich słabości, mieć pozytywną wizję swojego życia i świata. Musimy pamiętać też o tym, że dziecko musi najpierw zaistnieć emocjonalnie i społecznie, a dopiero później intelektualnie i zadaniowo.

Dlatego misją naszego przedszkola jest:

 • wzmacnianie wiary dziecka we własne siły i możliwości,
 • wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego,
 • kształtowanie umiejętności poszanowania własnej i cudzej godności,
 • umożliwienie pełnego uczestnictwa dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w życiu i rozwoju społecznym,
 • zapewnienie odpowiedniej, dostosowanej do indywidualnych możliwości dziecka edukacji i dobrej zabawy,
 • stwarzanie takich sytuacji, które wyzwolą zainteresowania i skłonią dziecko do kreatywnego ich wyrażania,
 • zapewnienie szerokiego dostępu do świata sztuki, po to aby dziecko było jej świadomym i wrażliwym odbiorcą oraz twórcą. Pragniemy, aby tworzenie dawało naszemu przedszkolakowi radość i nauczyło go twórczo myśleć i działać w przyszłości,
 • ułatwienie dostępu do najnowszych osiągnięć w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
 • kształtowanie właściwych postaw proekologicznych i prozdrowotnych (udział dzieci w różnego rodzaju programach ekologicznych i profilaktycznych),
 • ułatwienie kontaktu z naturą (szkółka ogrodnicza) i zwierzętami (konie, pieski, kozy, świnki morskie, króliki itp.), które mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój dzieci.
 • w razie potrzeby zapewnienie dziecku odpowiedniego wsparcia i specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacyjnej, logopedycznej, psychologicznej.