RODO
– Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest

Stowarzyszenie Świętego Celestyna z siedzibą w Mikoszowie 27 , 57-100 Strzelin wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000090529, numer NIP: 9141275815, REGON: 931003526 której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Z Administratorem, możesz się skontaktować pisząc na adres: guido_buys@celestyn.pl.

 1. Skąd mamy Twoje dane:

Twoje dane posiadamy poprzez kontakt osobisty, kontakt poprzez osobę upoważnioną, przez rejestrację telefoniczną lub rejestrację on-line na stronie https://celestyn.pl/

 1. Twoje dane są przetwarzane w celu:
 1. prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej,
 2. ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikacji danych podczas umawiania wizyty na odległość bądź w gabinecie lekarskim,
 3. w celach kontaktowych ( adres e-mail , telefon, SMS) z powodów organizacyjnych
  ( zmiana terminu wizyty, przypomnienie o terminie i godzinie wizyty),
 4. marketingu bezpośredniego usług Administratora – w celu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; w tym marketing bezpośredni własnych usług,
 5. realizacji Pani/Pana praw jako pacjenta. – Administrator odbiera i archiwizuje oświadczenia, na których upoważnia się inne osoby do dostępu do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz udziela im informacji o stanie Pani/Pana zdrowia,
 6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ( obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, obowiązku wystawienia faktury),
 7. zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora – dane
  z monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach ogólnodostępnych,
 8. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże:
 1. podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane
  e-mail-em,
 2. podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty telefonicznie,
 3. podanie imienia i nazwiska, numeru Pesel, adresu – ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej,
 4. podanie imienia, nazwiska, nr pesel, adresu jest niezbędne w celu umówienia wizyty on-line – ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 1. Zgoda na przetwarzanie danych:

W oparciu o wyszczególnione poniżej podstawy prawne, i we wskazanych celach, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. Chcąc wykorzystać dane w innych celach, np. w celu przesyłania Państwu ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmowy telefonicznej, SMS, musimy poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia – dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. Wyrażona przez Państwa Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informacje na adres poczty elektronicznej Administratora: @ …….

 1. Jak będziemy przetwarzać Państwa dane (profilowanie*):

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 1. Monitoring:

W pomieszczeniach ogólnodostępnych: monitoring – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora.

 1. Kto ma dostęp do Państwa danych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2 (na podstawie art. 28 RODO), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Narodowy Fundusz Zdrowia – dotyczy pacjentów, którzy leczą się na NFZ.
 2. Organy publiczne działające na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa, inne podmioty wykonujące działalność leczniczą w związku z udostępnieniem im dokumentacji medycznej np. ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Podatkowe i rachunkowe – rachunek za wykonana usługę .
 4. Pracownie protetyczne, pracownie histopatologiczne, laboratoria diagnostyczne.
 5. Sąd – z nakazu sądu,
 6. Podmioty świadczące Administratorowi wsparcie techniczne – IT.
 7. Usługi doradcze lub pomocy prawnej.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Badent Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
 7. wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych lub do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 1. Prawo wniesienia sprzeciwu:

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw można wnieść przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Administratora: guido_buys@celestyn.pl lub na adres pocztowy siedziby.

 1. Prawo wniesienia skargi:

Pacjent ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować pod adresem email: iod@celestyn.pl lub na adres pocztowy siedziby i pod numerem telefonu 796 307 307

 1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych :
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej.
 • Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania..
 • Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 1. Jak długo będą przechowywane dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2. celów przetwarzania, tj.:

 1. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie
  z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane przechowywane będą do czasu cofnięcia tej zgody. Gdy brak cofnięcia zgody nie dłużej niż wymaga na to prawo.
 3. Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.
 4. Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie.
 5. Nagrania z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni – Następnie automatycznie kasowane.
 6. W przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail) po upływie 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z pytającym.
 7. W przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty, dane potencjalnego pacjenta, (osoby, która nie korzystała jeszcze z usługi) który umawia się na wizytę po raz pierwszy, będą usuwane w terminie 3 miesięcy od daty, w której wizyta miała się odbyć.
 8. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
  z prowadzeniem działalności leczniczej i realizacji zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora (wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy).
 9. W zakresie dochodzenia roszczeń dane przetwarzane będą w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.
 1. Pacjent ma prawo do:
 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. informacji o swoim stanie zdrowia.
 3. zachowania w tajemnicy przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielania świadczeń zdrowotnych.
 5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 6. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 9. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.