Stowarzyszenie św. Celestyna realizuje następujące projekty finansowane przez Unię Europejską:

 

——————–

 

„Mikoszów – Miasteczko Nadziei. Nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanemu obszarowi poprzez przebudowę i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych”.

–        cele Projektu:

Głównym celem projektu jest rewitalizacja wiejskiego obszaru zdegradowanego wsi Mikoszów poprzez kompleksowy proces przemian społecznych, przestrzennych i technicznych, wyprowadzający ze stanu kryzysowego zdegradowany, poprzemysłowy obszar wsi. Pozwoli to na unikanie izolacji osób niepełnosprawnych. Inwestycja i późniejsze projekty miękkie, realizowane na tym terenie, spowodują ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizowanego, a także poprawią jakość życia mieszkańców. Wymiernym efektem projektu będzie usprawnienie organizacyjne Stowarzyszenia i uruchomienie Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Aktywności Zawodowej (powstanie zintegrowany system rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych). Udostępnienie budynku osobom niepełnosprawnym pozwoli na prowadzenie WTZ oraz SPDP w nowoczesnych i bezpiecznych pomieszczeniach. Wymiernym efektem realizacji projektu będzie także zwiększenie zatrudnienia oraz liczby uczestników WTZ.

–        planowane efekty:

Realizacja Projektu wpłynie korzystnie na uporządkowanie przestrzeni publicznej, środowisko oraz mieszkańców regionu i przyniesie następujące efekty :

– poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej, poprzez odnowę zdegradowanego obszaru wsi Mikoszów i podniesienie jej atrakcyjności jako miejsca zamieszkania,

– poprawa komfortu i bezpieczeństwa niepełnosprawnych uczestników warsztatu terapii zajęciowej i szkoły przysposabiającej do pracy,

– podniesienie jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów w związku z realizacją prac termomodernizacyjnych w obiekcie,

– minimalizacja negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych poprzez udostępnienie uporządkowanej przestrzeni publicznej (ciągi piesze, miejsca odpoczynku, ławki, zieleń) oraz bezpłatnie pomieszczeń na potrzeby mieszkańców Mikoszowa,

– wzrost integracji społeczności lokalnej,

– poprawa jakości usług oświatowych i rehabilitacji społeczno-zawodowej dzięki nowoczesnemu wyposażeniu obiektu,

– zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie OSI Równiny Wrocławskiej (zwiększenie liczby uczestników WTZ + 5 osób),

– poprawa stanu materialnego i bytowego rodziny osoby nowo zatrudnionej w projekcie, poprzez utworzenie nowego miejsca pracy,

– umożliwienie rodzicom godzenia życia zawodowego z prywatnym, co przełoży się na większą ich aktywność zawodową,

– dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie tym osobom swobodnego i równego korzystania z dostępnych form rehabilitacji zawodowej (udostępnienie obiektu dla 53 osób niepełnosprawnych tj. 40 osób korzystających z WTZ i 13 osób korzystających ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy),

–        wartość Projektu:

całkowita wartość Projektu: 5.633.946,35 zł

koszty kwalifikowalne: 5.632.716,35 zł

–        wkład Funduszy Europejskich:

dofinansowanie EFRR (64,99%): 3.660.702,36 zł

–        pozostałe źródła finansowania projektu:

dofinansowanie budżetu Państwa (10,00%): 563.271,63 zł

środki PFRON przekazane przez Województwo Dolnośląskie: 253.014,36 zł

 

——————–

 

„Doposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie szansą na podniesienie jakości i efektywności pracy osób niepełnosprawnych”.

– cele Projektu:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zakup niezbędnego wyposażenia infrastruktury społecznej – Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Mikoszowie, powiązanej z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej. W Polsce niepełnosprawnych jest około 5 mln, z czego jedynie 15 proc. jest aktywna zawodowo. Odsetek ten jest bardzo niski i wynika m.in. z wielu barier jakie napotykają niepełnosprawni w dostępie do rynku pracy. Zakład Aktywności Zawodowej w Mikoszowie jest jednym z ośrodków, który daje im szansę na włączenie społeczne poprzez pracę. Aby jednak mógł realizować swoją misję, konieczne jest doposażenie jego stanowisk pracy, w dziale ceramicznym oraz dziale porządkowania zieleni, przewidziane w ramach przedmiotowego projektu, w następujące środki:

1. PIECE DO CERAMIKI – 2 SZT.

2. TRAKTOR Z PRZYCZEPĄ I AKCESORIAMI

3. SAMOCHÓD DOSTAWCZY

4. KLIMATYZACJA

Przedmiotowy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020 w zakresie EFS, ze względu na aktywną integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Dzięki jego realizacji zwiększy się dostęp do usług społecznych, co wpłynie na poprawę sytuacji społecznozawodowej osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej.

– wartość Projektu:

całkowita wartość Projektu: 536.655,00 zł

koszty kwalifikowalne: 437.712,07 zł

wkład Funduszy Europejskich: dofinansowanie EFRR: 372.055,26 zł