Przetargi

——————————————————————————————————————————————————————————–

Mikoszów, 16-03-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 2/ZAZ/2018
na dostawę traktora z przyczepą oraz akcesoriami

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców do składania ofert na dostawę traktora z przyczepą oraz akcesoriami dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Celestyn”.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia oraz formularze ofertowe znajdują się w niżej zamieszczonych załącznikach (do pobrania).

zapytanie ofertowe
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

Mikoszów, 01-02-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 1/ZAZ/2018

na dostawę dwóch pieców do wypału ceramiki

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców do składania ofert na dostawę z montażem dwóch pieców do wypału ceramiki dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Celestyn”.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia oraz formularze ofertowe znajdują się w niżej zamieszczonych załącznikach (do pobrania).

———————-

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami

Poniżej zamieszczono pytania oferentów wraz z odpowiedziami. Publikacja poniższych pytań i odpowiedzi nie ma wpływu na termin składania ofert.

-pytania i odpowiedzi – data aktualizacji 05-02-2018 r.

———————-

Mikoszów, 12-02-2018 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Do realizacji zamówienia wybrano firmę:
Tomasz Fałat, BRANT Technologies Polska, ul. Sygnałowa 82, 52-130 Wrocław. Oferta wpłynęła w dniu 08.02.2018 r.
Ww. firma zdobyła najwyższą ilość punktów ( 100 pkt) i spełniła wszystkie wymagania postawione w Zapytaniu ofertowym.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Mikoszów, 16-11-2017 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

nr PN/2017/01

„Uporządkowanie terenu nieruchomości poprzez wywóz i utylizację gruzu”

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do składania ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Uporządkowanie terenu nieruchomości poprzez wywóz i utylizację gruzu”. Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się w niżej zamieszczonych załącznikach (do pobrania).

     ——————–

Mikoszów, 01-12-2017 r.

INFORMACJA O OTRZYMANYCH OFERTACH

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych Stowarzyszenie św. Celestyna przekazuje informację o otrzymanych ofertach:

Informacja o otrzymanych ofertach.pdf

Wzór oświadczania w sprawie przynależności do grupy kapitałowej.doc

     ——————–

Mikoszów, 08-12-2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Stowarzyszenie św. Celestyna z/s w Mikoszowie, jako Zamawiający stosownie do treści art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” informuje, że w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte. W załączeniu znajduje się pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

Mikoszów, 27-09-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2017/04
Dostawa używanego samochodu osobowego, 9 osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza dostawców do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę używanego samochodu osobowego, 9 osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegóły postępowania znajdują się w załącznikach (do pobrania).

Zapytanie ofertowe.
Formularz oferty – zał. nr 1 do zapytania.
Specyfikacja techniczna samochodu – zał. nr 2 do zapytania.
Wzór umowy – zał. nr 3 do zapytania.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Mikoszów, 19-09-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2017/03
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego
klubu jeździeckiego

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego klubu jeździeckiego, działającego przy stowarzyszeniu. Szczegóły zapytania ofertowego oraz formularze niezbędne do złożenia oferty znajdują się w załącznikach (do pobrania).

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

1. Przedmiar robót (zał. nr 1)
2. Formularz ofertowy (zał. nr 2)
3. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia, potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (zał. nr 3)
4. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej (zał. nr 4)
5. Oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 5)

——————————————————————————————————————————————————————————–

Mikoszów, 05-09-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2017/02
Dowóz osób niepełnosprawnych do Stowarzyszenia św. Celestyna

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców do złożenia oferty na dowóz osób niepełnosprawnych do Stowarzyszenia św. Celestyna. Szczegóły zapytania ofertowego oraz formularze niezbędne do złożenia oferty znajdują się w załącznikach (do pobrania).

Zapytanie ofertowe

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).
2. Oświadczenie o posiadaniu pojazdu i osób zdolnych do wykonania zamówienia (zał. nr 2).
3. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej (zał. nr 3).
4. Oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 4).

 

ZAWIADOMIENIE
o wyniku postępowania
nr ZO/2017/02

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została oferta firmy:

 • Przewozy Osobowo Sanitarne Roman Nowacki, ul. Krasińskiego 7a, 57-100 Strzelin – była to oferta z najniższą ceną.

 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Mikoszów, 24-08-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2017/01
Dostawa używanego samochodu osobowego, 9 osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza dostawców do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę używanego samochodu osobowego, 9 osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegóły postępowania znajdują się w załącznikach (do pobrania).

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz oferty – zał. nr 1 do zapytania.
 3. Specyfikacja techniczna samochodu – zał. nr 2 do zapytania.
 4. Wzór umowy – zał. nr 3 do zapytania.

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

Mikoszów, 10-10-2016 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2016/03

dotyczące wykonania kosztorysów remontu budynku

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

-LGM Grzegorz Wiliński, ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin.

 


 

Mikoszów, 28-09-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2016/03

dotyczące wykonania kosztorysów remontu budynku

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców do złożenia oferty na wykonanie kosztorysów remontu budynku głównego Stowarzyszenia (budynek A). Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach (do pobrania).

1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2016/03 (plik  PDF)

 


 

Mikoszów, 05-04-2016 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu nr ZO/2016/01

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/2016/01 na opracowanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) na przebudowę i adaptację budynku gospodarczego w Mikoszowie, położonego na działce nr 21/25, na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych, zostały złożone 2 oferty:

 • ALIA Łukasz Deplewski Autorska Pracownia Architektoniczna i Projektowa, ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo.
 • ARCHITOP Andrzej Zatwarnicki, ul. Spacerowa 20, 46-022 Kępa.

Ad 1.

Oferta firmy ALIA została odrzucona z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertowym tj. :

a) warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie należytego wykonania dokumentacji projektowej co najmniej jednego projektu budowlanego przystosowanego wyłącznie na potrzeby osób niepełnosprawnych o powierzchni użytkowej co najmniej 500 m2, który został zrealizowany (punkt V.2a zapytania ofertowego) oraz

b) warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (pkt V.4 zapytania ofertowego).

Oferta jako odrzucona nie podlegała ocenie.

Ad 2.

Oferta ARCHITOP Andrzej Zatwarnicki spełniała wszystkie warunki udziału i otrzymała 90 punktów.

Wobec powyższego zamawiający dokonał wyboru firmy ARCHITOP Andrzej Zatwarnicki.

 


 

Mikoszów, 23-03-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2016/01

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w zapytaniu ofertowym, do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) na przebudowę i adaptację  budynku gospodarczego w Mikoszowie, położonego na działce nr 21/25, na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych.

Poniżej znajduje się pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr ZO/2016/01 (plik PDF)

Załączniki do zapytania ofertowego:

 


Mikoszów, 23-10-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2015/06

dotyczące wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku inwentarskiego (obory) na obiekt służący rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

-Architop Andrzej Zatwarnicki, ul. Spacerowa 20, 46-022 Kępa.

 


Mikoszów, 23-10-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2015/05

dotyczącego wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku gospodarczego na obiekt służący terapii i edukacji osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

-Architop Andrzej Zatwarnicki, ul. Spacerowa 20, 46-022 Kępa.

 


 

Mikoszów, 06-10-2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/06

dotyczące wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku inwentarskiego (obory) na obiekt służący rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku inwentarskiego (obory) na obiekt służący rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/06 (plik PDF).

2. Formularz oferty nr ZO/2015/06 (plik PDF).

3. Wzór umowy nr ZO/2015/06 (plik PDF).

5. Inwentaryzacja budowlana budynku inwentarskiego (plik zip).

 


 

Mikoszów, 06-10-2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/05

dotyczące wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku gospodarczego na obiekt służący terapii i edukacji osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku gospodarczego na obiekt służący terapii i edukacji osób niepełnosprawnych.

 1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/05 (plik PDF).
 2. Formularz oferty nr ZO/2015/05 (plik PDF).
 3. Wzór umowy nr ZO/2015/05 (plik PDF).
 4. Inwentaryzacja budowlana budynku gospodarczego do ZO/2015/05 (plik ZIP).

 


Mikoszów, 05-10-2015 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

nr ZO/2015/04

Stowarzyszenie św. Celestyna informuje, że unieważnia postępowanie ofertowe nr ZO/2015/04 dotyczące wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynków: gospodarczego i inwentarskiego (obory) na obiekty służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.


Mikoszów, 18-09-2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/04

dotyczące wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynków: gospodarczego i inwentarskiego (obory) na obiekty służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynków: gospodarczego i inwentarskiego (obory) na obiekty służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

W załączeniu (do pobrania):

 1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/04 (plik PDF).
 2. Formularz oferty nr ZO/2015/04 (plik PDF).
 3. Wzór umowy nr ZO/2015/04 (plik PDF).
 4. Inwentaryzacja budowlana budynku gospodarczego do ZO/2015/04 (plik zip).
 5. Inwentaryzacja budowlana budynku inwentarskiego ZO/2015/04 (plik zip).

 


Mikoszów, 31-07-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2015/03

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej hali magazynowej, położonej w Mikoszowie na działce 21/24

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

–  Terenowy Zespół Usług Projektowych Wacław Grelewski, ul. Okrzei 15,
57-100 Strzelin.

 


Mikoszów, 15-07-2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/03

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej hali magazynowej, położonej w Mikoszowie na działce 21/24

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej hali magazynowej, położonej w Mikoszowie na działce 21/24.

W załączeniu (do pobrania):

 1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/03 (plik PDF).
 2. Formularz oferty nr ZO/2015/03 (plik PDF).
 3. Wzór umowy nr ZO/2015/03 (plik PDF).

 


Mikoszów, 08-06-2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2015/02

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej Budynku inwentarskiego – obory, położonego w Mikoszowie na działkach nr 21/56 i 21/57

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

–  Terenowy Zespół Usług Projektowych Wacław Grelewski, ul. Okrzei 15,
57-100 Strzelin.

 


Mikoszów, 25-05-2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/02

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej Budynku inwentarskiego – obory, położonego w Mikoszowie na działkach nr 21/56 i 21/57

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej Budynku inwentarskiego – obory, położonego w Mikoszowie na działkach nr 21/56 i 21/57.

W załączeniu (do pobrania):

 1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/02 (plik PDF).
 2. Formularz oferty nr ZO/2015/02 (plik PDF).
 3. Wzór umowy nr ZO/2015/02 (plik PDF).

 


Mikoszów, 29-05-2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2015/01

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej Budynku gospodarczego, położonego w Mikoszowie na działce nr 21/25

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

–  Terenowy Zespół Usług Projektowych Wacław Grelewski, ul. Okrzei 15, 57-100 Strzelin.

 


Mikoszów, 08-05-2015  r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/01

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej Budynku gospodarczego, położonego w Mikoszowie na działce nr 21/25

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej Budynku gospodarczego, położonego w Mikoszowie na działce 21/25.

W załączeniu (do pobrania):

 1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/01 (plik PDF).
 2. Formularz oferty nr ZO/2015/01 (plik PDF).
 3. Wzór umowy nr ZO/2015/01 (plik PDF).