W ramach działalności Ośrodka Hipoterapii Stowarzyszenie św. Celestyna realizuje projekt pn. „Hipoterapia w rehabilitacji osób niepełnosprawnych”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Projekt realizowany jest w okresie 3 lat od 01-04-2022 r. do dnia 31-03-2025 r.

Okres realizacji 01-04-2022 do 31-03-2023 r.:

 

Okres realizacji 01-04-2023 do 31-03-2024 r.:

Okres realizacji 01-04-2024 do 31-03-2025 r.:

 

Warunki rekrutacji do projektu:

Beneficjenci ostateczni projektu powinni posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jeśli mówimy o niepełnosprawności to mamy na myśli niepełnosprawność zarówno ruchową jak i intelektualną. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o taką formę powinna posiadać zaświadczenie lekarskie o kwalifikacji na zajęcia z hipoterapii. Kartę kwalifikacyjną na hipoterapię wypełnia lekarz prowadzący dla danego schorzenia (neurolog, psychiatra), lekarz rehabilitacji medycznej, który wypowiada się o braku przeciwwskazań do jazdy konnej. W przypadku schorzeń oczu niezbędna jest konsultacja okulistyczna.

Kwalifikacja na hipoterapię powinna zawierać: skierowanie na hipoterapię z uwzględnieniem pełnej diagnozy dotyczącej schorzenia. Lekarzami kwalifikującymi na zajęcia hipoterapii w Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie są dr Ewa Olszewska-Wnęk i dr Zbigniew Kilen. Konieczne jest badanie przez lekarza rehabilitacji ruchowej lub ortopedę, by wykluczyć przeciwwskazania do stosowania hipoterapii. W przypadku chorób oczu należy przynieść zaświadczenie od lekarza okulisty, o braku przeciwwskazań okulistycznych na korzystanie z hipoterapii.

Aby umówić się na wizytę proszę dzwonić pod numer rejestracji  717 128 578.
Telefon do Pań hipoterapeutek –  607 848 801

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej przy zastosowaniu specjalnie przygotowanych koni, które stanowią integralną część procesu terapeutycznego.
Dla każdego beneficjenta tworzony jest Indywidualny Plan Działania (IPD), wg którego realizowane są zajęcia. Wsparcie realizowane jest przez wykwalifikowanych hipoterapeutów oraz jego oprowadzaczy (pomocników hipoterapeuty) zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię przy współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta oraz zgodnie z opracowanym dla danego pacjenta IPD.

Harmonogram poszczególnych działań:
Hipoterapia prowadzona jest 5 dni w tygodniu przez trzy hipoterapeutki i trzech oprowadzaczy/ pomocników prowadzących konie. W projekcie zatrudniony jest także lekarz/lekarze.
Terapia odbywa się przez cały rok, ponieważ Ośrodek dysponuje ogrzewaną halą do prowadzenia zajęć. Po każdych zajęciach sporządzona jest dokumentacja z przebiegu zajęć.

Aktualności w ramach projektu PFRON

31 marca 2022 r. – zakończenie rekrutacji do projektu

1 kwietnia 2022 r. – rozpoczynamy realizację projektu „ Hipoterapia w rehabilitacji osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRON

31 marca 2023 r. – koniec pierwszego okresu realizacji projektu, wszystkim dziękujemy za udział

1 kwietnia 2023 r. – rozpoczynamy drugi okres realizacji projektu „ Hipoterapia w rehabilitacji osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRON

12 lipca 2023 r. – podpisanie aneksu do umowy

31 marca 2023 r. – koniec drugiego okresu realizacji projektu, wszystkim dziękujemy za udział.

1 kwietnia 2024 r. – rozpoczynamy trzeci  okres realizacji projektu „ Hipoterapia w rehabilitacji osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRON
10 kwietnia 2024 r. – podpisanie aneksu do umowy na trzeci okres realizacji projektu.