Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Stowarzyszenie św. Celestyna od kilkunastu lat organizuje w swojej placówce finansowane z subwencji oświatowych MEN specjalistyczne i kompleksowe zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Oferujemy wysoce specjalistyczną indywidualną terapię w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu postawienia wczesnej diagnozy medycznej o niepełnosprawności do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole.

Z terapii mogą skorzystać dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez właściwą dla miejsca zamieszkania, Rejonową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Każde dziecko, które posiada taki dokument, a nie rozpoczęło jeszcze nauki w szkole ma prawo do bezpłatnej terapii w ramach WWR.

Wspomaganie rozwoju dziecka/ucznia realizowane jest w ramach współpracy doświadczonych członków zespołu wspierającego rozwój: lekarzy, pedagogów specjalnych, logopedów, psychologów, terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów,  Zespół, analizując zgromadzone dokumenty oraz informacje o dziecku, rozpoznaje jego specjalne potrzeby edukacyjne, a następnie określa rodzaj i zakres koniecznego dostosowania środowiska szkolnego i edukacji do indywidualnych potrzeb i możliwości tego ucznia.  W ten sposób powstaje indywidualny program terapeutyczny, zgodnie z którym prowadzona jest terapia, która ma na celu wyeliminowanie wszelkich deficytów w rozwoju psychoruchowym i społecznym jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkolne. Natomiast rodzice otrzymują na bieżąco wskazówki i zalecenia do pracy w domu, by efekty terapii były jak najlepsze.

Nasi specjaliści w pracy terapeutycznej wykorzystują zdobyte przez lata doświadczenie oraz wiedzę, którą ciągle aktualizują biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych, dzięki czemu podnoszą swoje kwalifikacje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na bieżąco też uzupełniane jest w naszym ośrodku zaplecze pomocy dydaktycznych jak i atrakcyjnych dla maluchów zabawek, które pozostają nierozłącznym elementem terapii.

W przypadku większości dzieci dalece niewystarczająca jest ilość godzin przewidziana przez MEN na oddziaływania terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Jednak dzięki możliwościom jakie daje nasza placówka możemy zaoferować naszym podopiecznym znacznie więcej bezpłatnych godzin specjalistycznej terapii. Dzieci, u których zostały zdiagnozowane nieprawidłowości w rozwoju ruchowym mogą być równolegle objęte fizjoterapią w ramach Dziennego Oddziału Rehabilitacyjnego. Natomiast dzieci z rozpoznaniem z kręgu całościowych zaburzeń rozwojowych czyli m.in. autyzmem, autyzmem atypowym lub zespołem Aspergera, mogą skorzystać w ramach Poradni dla Osób z Autyzmem z dodatkowych zajęć indywidualnych z pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedą, dogoterapii, terapii Biofeedback lub z zajęć grupowych prowadzonych z wykorzystaniem elementów programu Trening Umiejętności Społecznej lub psychomotoryki. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż nasz ośrodek od blisko 20 lat specjalizuje się w diagnozie i terapii osób z autyzmem. Ogromne, wieloletnie doświadczenie i spore osiągnięcia w tej dziedzinie prezentowane są na organizowanych od kilku lat przez Stowarzyszenie konferencjach poświęconych tematyce autyzmu skierowanych do specjalistów jak i rodziców. Poza tym wszystkie dzieci, u których lekarz, specjalista rehabilitacji nie stwierdzi żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, mogą korzystać z hipoterapii realizowanej na terenie naszej placówki przez wysokiej klasy specjalistów hipoterapii.

Warto zatem poświęcić czas i uwagę na stworzenie takich warunków, aby dziecko mogło jak najpełniej wykorzystać potencjał rozwojowy. Dlatego, jeżeli jest ono zagrożone niepełnosprawnością albo już ją u niego stwierdzono, konieczne wydaje się podjęcie działań, które pomogą mu pokonywać trudności w poznawaniu świata, uczestniczeniu w życiu społecznym i osiąganiu samodzielności. Dzięki tym staraniom w dużej mierze udaje się zapobiegać negatywnym skutkom niepełnosprawności.

Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i wdrożone zostaną działania stymulujące oraz wspomagające rozwój dziecka, tym lepsze będą dla niego rokowania i tym większa szansa na jego dobre funkcjonowanie.

Należy pamiętać, że podstawę efektywnego wspomagania rozwoju dziecka stanowi dobra współpraca specjalistów i rodziców, umiejętność budowania wzajemnych relacji opartych na zrozumieniu (empatii), zaufaniu oraz poszanowaniu kompetencji. Najważniejszą rolę we współpracy z zespołem pełnią zawsze rodzice ucznia.

Rodzice zainteresowani terapią swojego dziecka w naszym ośrodku powinni kontaktować się z koordynatorem programu Wczesne Wspomaganie Rozwoju Panią Małgorzatą Feruś email: malgorzata_ferus@celestyn.pl.