Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy 3 letnia dla Młodzieży z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Celem Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest przygotowanie ucznia do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na wolnym lub chronionym rynku pracy. Działalność edukacyjna szkoły opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych oraz na indywidualnych programach przysposobienia do pracy. Zintegrowany wielospecjalistyczny indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny jest opracowywany i realizowany przez zespół nauczycieli i specjalistów (lekarz psychiatra oraz lekarz rehabilitacji, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, hipoterapeuta i inni) doradców zawodowych, wspólnie z uczniem i jego najbliższym otoczeniem (rodzina, opiekunowie), z uwzględnieniem wyznawanych przez niego wartości.

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy przygotowuje też młodzież do pełnienia różnych dorosłych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych i edukacyjnych), aktywnego dorosłego życia.

Priorytetem w edukacji uczniów w SPDP jest poszerzanie ich kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych, doświadczanie i rozumienie sytuacji związanych z dorosłym życiem.

Jednak głównym zadaniem SPDP jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do zatrudniania na otwartym rynku pracy lub innej formy zatrudniania jakim jest między innymi zatrudnienie wspomagane w Zakładach Aktywności Zawodowej. Szkoła przysposabiająca do pracy przygotowuje równocześnie do efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych i są to między innymi Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ważne jest również przygotowywanie uczniów do samodzielnego lub grupowego mieszkania (w tym w mieszkalnictwie wspomaganym i chronionym).

Przysposobienie do pracy polega na:

 • kształtowaniu właściwej postawy wobec pracy
 • przyswajaniu podstawowej wiedzy na temat pracy
 • poznawaniu typowych sytuacji związanych z pracą
 • uczeniu odpowiedzialności i wykonywania różnych prac
 • uczeniu podstaw ekonomii jak i zarządzania pieniędzmi
 • zdobywaniu umiejętności pracy w grupie
 • uczeniu wykonywania codziennych obowiązków domowych
 • przygotowaniu ucznia w miarę możliwości do samodzielnego życia, w którym pełnione role będą harmonizowały z potrzebami jednostki i oczekiwaniami społecznymi.

Kształcenie w SDPD obejmuje równocześnie przekazywanie wiedzy i wartości, wspieranie indywidualnego rozwoju, zapewnienie wspólnoty społecznej oraz niezbędnych podstaw w celu umożliwienia swoim uczniom aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W naszej szkole przedmiot przysposobienie do pracy realizowany jest na modułach z zakresu:

 • gospodarstwa domowego
 • sporządzania i wydawania posiłków
 • różnego rodzaju prac biurowych
 • prac w ogrodzie
 • wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich
 • pakowania korespondencji jak i różnych przedmiotów
 • różnego rodzaju prac przy małych i dużych zwierzętch

W ramach szkoły przysposabiającej do pracy nasi uczniowie realizują praktyki przyuczające ich do zawodu w kierunkach:

 • ogrodnik
 • kucharz
 • opiekun małych i dużych zwierząt

Nasi uczniowie mają możliwość kontynuowania edukacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Zdobyte w trakcie edukacji umiejętności umożliwiają naszym uczniom lub uczestnikom WTZ na podjęcie pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.