Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Ośrodek położony jest w malowniczej miejscowości Mikoszów koło Strzelina. Nowoczesny budynek ośrodka jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z różnego rodzaju  niepełnosprawnościami. Wokół budynku znajdują się tereny zielone wykorzystywane do spacerów, odpoczynku na świeżym powietrzu, zabaw i zajęć rekreacyjnych z wychowankami. W okresie letnim zajęcia organizowane są na świeżym powietrzu, nasi wychowankowie uczestniczą też we wspólnym grillowaniu i w zajęciach integracyjnych. W pobliżu znajdują się pola, łąki, ogród, sad, teren do hipoterapii oraz mini ZOO. Otoczenie ośrodka jest doskonałym miejscem dla poznawania przez wychowanków natury i zachodzących w niej zmian.

W obiekcie znajdują się sale przystosowane do prowadzenia zajęć szkolnych, rewalidacyjno–wychowawczych i terapeutycznych w tym sala do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych, integracji sensorycznej, Biofedback, sala do rehabilitacji i inne. W ośrodku usytuowane są również gabinety logopedyczne, psychologiczne. Wyposażenie wszystkich sal jest funkcjonalne, estetyczne oraz dostosowane i wzorowane na warunkach domowych tak, aby w sposób jak najbardziej optymalny przystosować wychowanków do udziału w codziennym życiu.

Zadaniem Ośrodka jest rewalidacja i wieloprofilowe usprawnienie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną głęboką i niepełnosprawnościami sprzężonymi od 3 do 25 roku życia. Dzięki zróżnicowanym formom rehabilitacji i terapii (grupowej/indywidualnej) zapewniamy podopiecznym ośrodka wielozmysłowe poznawanie otoczenia, kształtowanie umiejętności w zakresie samoobsługi, komunikowania się oraz rozwoju społecznego i emocjonalnego. Doskonale przygotowana i doświadczona kadra gwarantuje najwyższej jakości opiekę, edukację oraz rewalidację dzieci i młodzieży. Podopieczni ośrodka każdego dnia uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, relaksacyjnych i rehabilitacyjnych z dostosowaniem form i metod pracy do ich indywidualnych potrzeb. Nauczyciele dysponują odpowiednimi pomocami dydaktycznymi i sprzętem audiowizualnym. Materiały, narzędzia i pomoce potrzebne do zajęć są dostępne niemal bez ograniczeń. Ośrodek dysponuje salami i sprzętem rehabilitacyjnym pozwalającym na prowadzenie rehabilitacji na odpowiednim do potrzeb wychowanków poziomie.

Oferujemy bezpłatnie:

 • grupowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz realizację programów
 • edukacyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów
 • zajęcia logopedyczne
 • opiekę psychologiczną
 • fizjoterapię
 • opiekę medyczną
 • hipoterapię
 • dogoterapię
 • posiłki dostosowane do indywidualnej diety wychowanków

Proponujemy:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę
 • Różnorodne, specjalistyczne formy i metody terapii i rehabilitacji
 • Specjalistyczną diagnozę potrzeb i możliwości dziecka
 • Pełne dostosowanie form i metod pracy do zindywidualizowanych potrzeb wychowanków
 • Opiekę dostosowaną do potrzeb dziecka
 • Integrację z dziećmi zdrowymi
 • Spotkania w zespole do spraw planowania, koordynowania i udzielania pomocy dziecku
 • Profesjonalne warsztaty, szkolenia, konferencje dla rodziców

Główne zadania realizowane w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym to:

 • Wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, ułatwienie im funkcjonowania  w środowisku rodzinnym, lokalnym poprzez prowadzenie całego spektrum działań
 • Objęcie opieką edukacyjną i terapeutyczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Stymulacja wielozmysłowa
 • Zapewnienie opieki dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dziecka
 • Przysposobienie do samodzielnego (na miarę możliwości wychowanka) życia w społeczeństwie

Formy oddziaływań rewalidacyjno – wychowawczych prowadzonych ORW

 • trening przyswajania elementarnych umiejętności z zakresu samoobsługi
 • zajęcia usprawniające ruchowo lub rehabilitacyjne w zależności od potrzeb dziecka
 • terapia ręki
 • terapia mowy i alternatywne metody komunikacji
 • dogoterapia
 • zabawy paluszkowe
 • program aktywności Świadomość ciała i komunikacji wg. M.Ch.Knilla
 • bajkoterapia
 • zajęcia metodą Weroniki Sherborne
 • terapia  kulinarna
 • zajęcia muzyczne
 • trening umiejętności społecznych
 • trening relaksacyjny
 • trening odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych
 • wychowankowie biorą udział w imprezach okolicznościowych, wycieczkach, ważnych wydarzeniach w życiu Stowarzyszenie św. Celestyna oraz środowiska lokalnego

W ramach pracy z wychowankami ośrodka stosowane są  następujące metody i  formy:

Rehabilitacja ruchowa – ośrodek  prowadzi kompleksową i wielostronną fizjoterapię dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wychowankowie objęci są terapią przy zastosowaniu najnowszych i najlepszych metod pracy w zależności od potrzeb oraz możliwości psychoruchowych. Zajęcia ruchowe odbywają się w specjalnie wyposażonych i profesjonalnie do tego przygotowanych salach, a także na basenie. Zajęcia odbywają się najczęściej w formie indywidualnych jak i również zajęć grupowych prowadzonych przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów.

Terapia logopedyczna – zajęcia logopedyczne odbywają się w trybie indywidualnym, gdyż każde dziecko w inny sposób komunikuje się z otoczeniem. Dlatego dla każdego podopiecznego opracowany zostanie indywidualny program terapii, dostosowany do jego możliwości i potrzeb. Fachowa opieka logopedy będzie kształtowała umiejętności komunikacyjne i językowe. Systematyczna terapia będzie koordynować zaburzenia mowy, usprawnia motorykę i aparat artykulacyjny, wypracowuje odpowiedni poziom sprawności językowej. Dzięki kształtowaniu nowych umiejętności komunikacyjnych i ciągłym modyfikowaniu metody postępowania z każdym wychowankiem, rozwija się możliwość porozumiewania się, kontakt z drugim człowiekiem.

Terapia psychologiczna – stała obecność psychologa w ośrodku  daje możliwość przeprowadzenia szczegółowej diagnozy dziecka w oparciu o obserwację podopiecznego i wywiad z rodzicem. Prowadzenie dalszej pracy z dzieckiem ma na celu stymulację jego rozwoju zaczynając od sfery wzmacniania jego systemu samooceny oraz poczucia przynależności do grupy. Terapia prowadzona jest indywidualnie przez wykwalifikowanego psychologa, bazującego na odpowiednio dobranych do dziecka metodach pracy wspomagających rozwój psychologiczny wychowanka. Efekty terapii psychologicznej w dużej mierze zależą od współpracy specjalisty z rodzicami podopiecznego.

Hipoterapia – jest to jedna z wielu metod rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem i różnego rodzaju niepełnosprawnościami, mająca na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie psycho-fizyczne przy pomocy konia i jazdy konnej. Metoda ta pozwala na zmniejszenie zaburzeń równowagi, poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej jak i polepszenie orientacji przestrzennej wychowanków. Hipoterapia pozytywnie stymuluje rozwój psychoruchowy dzieci, zwiększa motywację do wykonywania ćwiczeń, rozwija samodzielność, a dzięki relaksowi jaki odczuwa podopieczny w trakcie kontaktu ze zwierzęciem wpływa na osłabienie reakcji nerwicowych.

Dogoterapia – (kynoterapia) to terapia z udziałem psa, który jest odpowiednio wyszkolony i prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Dogoterapia wspomaga inne rodzaje terapii np. ruchu, mowy, psychoterapię. Jest metodą wspomagającą rehabilitację, usprawniającą rozwój ruchowy, intelektualny, emocjonalny i społeczny. Oddziałuje w wielu płaszczyznach na zmysły; wzroku, słuchu, dotyku, węchu. Spotkania z wyszkolonym psem pozwalają naszym wychowankom kształtować pozytywne emocje, wzmacniać poczucie własnej wartości i pewności siebie. Dogoterapia łagodzi napięcie i stres u podopiecznych, a także motywuje do podejmowania działań.

Arteterapia – rozwój aktywności plastycznej jest powiązany z całokształtem rozwoju dziecka, dlatego też zajęcia są poprzedzone obserwacją, pozwalającą na określenie indywidualnych możliwości wychowanków ośrodka. Podstawą tworzenia form plastycznych stanowi różnorodność postrzegania otoczenia i reagowanie na nie. Zadaniem terapeuty jest zbudowanie przestrzeni, w której otoczone opieką dziecko będzie mogło bezpiecznie odkrywać świat przedmiotów i zjawisk w poczuciu pełnej akceptacji i zrozumienia jego potrzeb.

Metoda Snoezelen – w Polsce znana również pod nazwą Sala Doświadczania Świata – to jedyny w swoim rodzaju szereg różnorodnych oddziaływań, które szczególne zastosowanie mają w grupie uczniów z autyzmem i różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Termin „snoezelen” pochodzi z języka holenderskiego i jest połączeniem dwóch słów: snuffelen – węszyć i doezelen – drzemać, przyglądać się, pozostawać w półśnie. Idea snoezelen to efekt poszukiwań bardziej wydajnych sposobów pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Metoda Snoezelen bazuje na sensoryczności człowieka i jego reakcjach na różne bodźce. Za pomocą elementów świetlnych uruchamianie są tu wszystkie zmysły: zmysł wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku… Wykorzystywane do pracy z wychowankami elementy świetlne, dźwiękowe, zapachowe, dają okazję zarówno do odprężenia i relaksu, jak i do zróżnicowanej sensorycznie aktywności. Nasi uczniowie w maksymalny sposób korzystają z działań opartych na stymulacji polisensorycznej, ponieważ u sporej grup możemy zaobserwować zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Zajęcia metodą Snoezelen pozawalają na stopniową integrację zmysłów, która odpowiednio ukierunkowana zwiększa zasoby funkcjonowania.

Muzykoterapia

Zasady rekrutacji:

Jesteśmy, niepubliczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, która oferuje zajęcia bezpłatne w ramach subwencji oświatowych MEN. Od wielu lat pełnimy funkcję wiodącego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w naszym regionie i działamy pod ścisłym nadzorem kuratorium oświaty.

Do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Mikoszowie przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat.

Uczniowie przyjmowani są na podstawie:

 • wniosku złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych, do którego w zależności od rodzaju niepełnosprawności dołącza się:
 • orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi dowóz wychowanków do ośrodka jest finansowany w całości przez gminę, w której zamieszkuje dany wychowanek. Wybór sposobu dowozu tj. własny, organizowany przez gminę lub ośrodek należy do rodziców/opiekunów prawnych wychowanków ośrodka.

Głównym celem oddziaływań edukacyjno-rewalidacyjno-wychowawczych jest umożliwienie wychowankom osiągnięcia pełni rozwoju, maksymalnej samodzielności na miarę ich możliwości oraz przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym. Jednak powodzenie tych odziaływań w dużej mierze zależy też od dobrej, opartej na zrozumieniu współpracy wychowawców z rodzicami/opiekunami wychowanka.

Rodzice/opiekunowie zainteresowani ofertą naszej placówki proszeni są o kontakt z kierownikiem Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Panią Anetą Nowak, e-mail: aneta_nowak@celestyn.pl lub pod numerem telefonu: 71 39 58 119.