Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa
8-letnia dla dzieci i młodzieży z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Celem edukacji w szkole podstawowej specjalnej jest nauka i rehabilitacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w odpowiednich dla ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego warunkach, które przygotują dziecko do jak najlepszego uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym.

Dzięki mało licznym klasom, atmosferze akceptacji i zrozumienia, odpowiedniej kadrze pedagogicznej oraz infrastrukturze celestynowska szkoła specjalna zapewnia swoim uczniom właściwe warunki do zdobywania wiedzy, rehabilitacji oraz pełnego rozwoju samodzielności.

W naszej placówce zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia uwzględniające jego rozwój i stopień niepełnosprawności poprzez opracowanie dla niego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutyczny. W tym celu szkoła zatrudnia wysokiej klasy specjalistów: oligofrenopedagogów, psychologów, logopedów oraz opiekunów zajęciowych.

Dzieci w naszej szkole mają dostęp do najnowszych metod pracy oraz pomocy dydaktycznych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej, resocjalizacyjnej, rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej oraz szeroko rozumianego wsparcia rozwoju psycho-fizycznego. W szkole realizowany jest indywidualny program nauczania i wychowywania, który wyposaża dzieci w takie umiejętności i wiedzę, która ma im pomóc porozumiewać się z otoczeniem i radzić sobie na dalszym etapie edukacji jak i w życiu codziennym.

Edukacja w szkole podstawowej obejmuje przedmioty takie jak:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • Zajęcia rozwijające kreatywność
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia/etyka
 • Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Naszym celem jest przygotowanie ucznia do życia w integracji ze społeczeństwem.

Główne zalety Specjalnej Szkoły Podstawowej w Mikoszowie:

 • doświadczona i zaangażowana w pracę z dziećmi kadra
 • malownicze położenie
 • nieodpłatny pobyt w placówce
 • małe zespoły klasowe
 • bezpłatny transport uczniów
 • sprzęt i pomoce edukacyjne na najwyższym poziomie
 • nowy budynek z kolorowymi salami lekcyjnymi
 • nowoczesne technologie
 • własna kuchnia i jadalnia
 • bogata oferta dodatkowych zajęć grupowych i indywidualnych
 • szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych
 • pomoc psychologiczna i prawna dla rodziców/opiekunów naszych uczniów
  wycieczki
 • liczne spotkania integracyjne i okolicznościowe dla  uczniów oraz ich rodzin

Zasady przyjęcia ucznia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mikoszowie:

 • podanie rodziców o przyjęcie do szkoły podstawowej
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną