RODO – Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest

Stowarzyszenie Świętego Celestyna z siedzibą w Mikoszowie 27, 57-100 Strzelin wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000090529, numer NIP: 9141275815, REGON: 931003526, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Z administratorem, możesz się skontaktować pisząc na adres ado@celestyn.pl.

1.      Skąd mamy Twoje dane

Twoje dane posiadamy poprzez kontakt osobisty, kontakt poprzez osobę upoważnioną, lub rejestrację on-line na stronie www.celestyn.pl.

2.      Twoje dane są przetwarzane w celu

1)      prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej,

2)      ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikacji danych podczas umawiania wizyty na odległość bądź w gabinecie lekarskim,

3)      w celach kontaktowych (adres e-mail, telefon, SMS) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, przypomnienie o terminie i godzinie wizyty),

4)      marketingu bezpośredniego usług Administratora – w celu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; w tym marketing bezpośredni własnych usług,

5)      realizacji Pani/Pana praw jako pacjenta. – Administrator odbiera i archiwizuje oświadczenia, na których upoważnia się inne osoby do dostępu do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz udziela im informacji o stanie Pani/Pana zdrowia,

6)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, obowiązku wystawienia faktury),

7)      dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

3.       Podanie danych jest dobrowolne, jednakże

1)      podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane e-mail-em,

2)      podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty telefonicznie,

3)      podanie imienia i nazwiska, numeru Pesel, adresu –  ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej,

4)      podanie imienia, nazwiska, nr pesel, adresu jest niezbędne w celu umówienia wizyty on-line, ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

4.       Zgoda na przetwarzanie danych

W oparciu o wyszczególnione poniżej podstawy prawne, i we wskazanych celach, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody.

Chcąc wykorzystać dane w innych celach, np. w celu przesyłania Państwu ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmowy telefonicznej, SMS, musimy poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia – dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. Wyrażona przez Państwa Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informacje na adres poczty elektronicznej Administratora: ado@celestyn.pl

5.       Jak będziemy przetwarzać Państwa dane (profilowanie*)

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

6.       Kto ma dostęp do Państwa danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2 (na podstawie art. 28 RODO), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1)      Narodowy Fundusz Zdrowia – dotyczy pacjentów, którzy leczą się na NFZ.

2)      Organy publiczne działające na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa, inne podmioty wykonujące działalność leczniczą w związku z udostępnieniem im dokumentacji medycznej np. ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.

3)      Podatkowe i rachunkowe – rachunek za wykonana usługę.

4)      Pracownie histopatologiczne, laboratoria diagnostyczne.

5)      Sąd – z nakazu sądu.

6)      Podmioty świadczące Administratorowi wsparcie techniczne – IT.

7)      Usługi doradcze lub pomocy prawnej.

8)      Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7.       W związku z przetwarzaniem przez Celestyn Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu

1)      dostępu do swoich danych,

2)      sprostowania swoich danych,

3)      żądania ich usunięcia,

4)      żądania ograniczenia ich przetwarzania,

5)      przenoszenia danych,

6)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,

7)      wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych lub do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

8.       Prawo wniesienia sprzeciwu

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw można wnieść przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Administratora: ado@celestyn.pl lub na adres pocztowy siedziby.

9.       Prawo wniesienia skargi

Pacjent ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować pod adresem email: iod@celestyn.pl lub na adres pocztowy siedziby i pod numerem telefonu 796 307 307.

10.   Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

·   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej.

·   Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

·   Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania..

·   Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

11.   Jak długo będą przechowywane dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2. celów przetwarzania, tj.:

1)       Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

2)       W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane przechowywane będą do czasu cofnięcia tej zgody. Gdy jest brak cofnięcia zgody, to nie dłużej niż wymaga na to prawo.

3)       Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.

4)       Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie.

5)       W przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail) po upływie 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z pytającym.

6)       W przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty, dane potencjalnego pacjenta, (osoby, która nie korzystała jeszcze z usługi) który umawia się na wizytę po raz pierwszy, będą usuwane w terminie 3 miesięcy od daty, w której wizyta miała się odbyć.

7)       W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności leczniczej i realizacji zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora (wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy).

8)       W zakresie dochodzenia roszczeń dane przetwarzane będą w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.

12.   Pacjent ma prawo do

1)      świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

2)      informacji o swoim stanie zdrowia.

3)      zachowania w tajemnicy przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.

4)      wyrażenia zgody albo odmowy na udzielania świadczeń zdrowotnych.

5)      zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

6)      poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

7)      dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.

8)      zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

9)      poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

 

 

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – NA CZAS EPIDEMII I NIE TYLKO

W okresie kryzysu spowodowanego epidemią COVID – 19 wzrasta stres

oraz napięcie nie tylko u dorosłych, lecz również pośród

naszych najmłodszych dzieci oraz młodzieży. Jeśli Twoje dziecko lub nastolatek

wymaga wsparcia specjalisty (psychologa, psychoterapeuty),

jeśli nie wiesz jak rozmawiać z dzieckiem o sytuacji epidemii, jeśli Twoje dziecko

zmieniło niepokojąco swoje zachowanie podczas izolacji domowej – zadzwoń.

Świadczenia są bezpłatne, finansowane przez NFZ.

Skierowanie nie jest potrzebne.

 

Kto może skorzystać z oferty :

• Dzieci i młodzież od 0 do 18 roku życia (młodzież ucząca się do ukończenia 21rż.)

• Rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci i młodzieży

• Osoby i instytucje wspierające dzieci i ich rodziny (za zgodą naszych pacjentów)

 

Oferujemy:

• Porady psychologiczne, sesje psychoterapii, wsparcie psychologiczne i terapeutów uzależnień

• Bez wychodzenia z domu – za pomocą systemów teleinformatycznych (telefon, online)

 

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej

dla Dzieci i Młodzieży w Mikoszowie przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna

zaprasza do skorzystania z oferty.

 

Adres: Mikoszów 11 ( 2 km od Strzelina)

Telefon: 727 545 999

 

Informacje dodatkowe:

 

Procedura współpracy Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i
Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Mikoszowie przy
Stowarzyszeniu Świętego Celestyna

 

Zasady diagnostyki i leczenia W OŚRODKU ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI
PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W MIKOSZOWIE

TRENINGI PERSONALNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapraszamy na dodatkowe zajęcia ruchowe skierowane do dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia Św. Celestyna oraz spoza placówki.

Główne cele zajęć:

-zdrowe spędzanie wolnego czasu

-profilaktyka otyłości

-czynny wypoczynek po pracy umysłowej w szkole

-wzbudzenie zainteresowania wysiłkiem fizycznym

-cele terapeutyczne

-korygowanie wad postawy

-indywidualizacja treningu

– ćwiczenia przygotowane i dobrane pod konkretne dziecko

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego ze Stowarzyszenia Św. Celestyna

KAMILĘ PISULA:

-absolwentka AWF Wrocław na kierunku SPORT

-Trener przygotowania motorycznego

-Trener personalny-Akademii Mistrzostwa Sportowego (AMS)

MIEJSCE:Stowarzyszenie Św. Celestyna

 

CENA: 30 minut – 60 zł

 

W celu rezerwacji miejsca oraz w razie dodatkowych pytań prosimy pod kontakt pod numerem telefonu: 530-290-964

Darmowe Badanie!!!

Otwarcie nowego obiektu (wtz/spdp)

Nowo powstały budynek został oficjalnie otwarty.  28.11.2019r o godzinie 11:00 odbyła się msza oraz ceremonia otwarcia nowego obiektu. Zebrało się wielu gości-przyjaciół naszego stowarzyszenia. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za przybycie. Pozostałych zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia

Nowo powstały budynek został oficjalnie otwarty. Wczoraj 28.11.2019r o godzinie 11:00 odbyła się msza oraz ceremonia otwarcia nowego obiektu. Zebrało się wielu gości-przyjaciół naszego stowarzyszenia. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za przybycie. Pozostałych zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia.

 

Budynek został przebudowany na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych w ramach projektu:

„Mikoszów – Miasteczko Nadziei. Nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanemu obszarowi poprzez przebudowę i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych”

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Nowo powstały budynek został oficjalnie otwarty. Wczoraj 28.11.2019r o godzinie 11:00 odbyła się msza oraz ceremonia otwarcia nowego obiektu. Zebrało się wielu gości-przyjaciół naszego stowarzyszenia. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za przybycie. Pozostałych zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia.

 

Pierwszą część otwarcia rozpoczęła msza święta poprowadzona przez jego ekscelencję biskupa Jacka Kicińskiego.

 

 

Druga część ceremonii przebiegła już w nowym obiekcie.

 

 

Na otwarcie Przyszło wielu znajomych i przyjaciół naszego stowarzyszenia.

 

( Anna Horodyska, Radna Powiatu Strzelińskiego)

 

( Paweł Parus, Prezes KKN )

 

(Sławomir Piechota Poseł na Sejm RP)

 

( Dorota Pawnuk, Burmistrz miasta i gminy Strzelin)

 

( Zbigniew Hałat, Zastępca Dyrektora DOW NFZ ds. Medycznych )

 

Więciej zdjęć z tego wydarzenia znajdziesz na naszym facebooku :https://www.facebook.com/pg/stowarzyszeniecelestyna/photos/?tab=album&album_id=3562495577101844

 

Zapraszamy na kurs specjalizacyjny z dziedziny fizjoterapii

Informujemy, iż w dniach 11 – 13 października 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia św. Celestyna, Ośrodku Szkolenia Kadr Medycznych, odbędzie się kurs wymagany programem specjalizacji
w dziedzinie fizjoterapii (więcej…)

Zaproszenie na zawody

Serdecznie zapraszamy na zawody jeździeckie, które odbędą się w sobotę 20 lipca. Miejsce zawodów: Celestyn, Ośrodek Hipoterapii w Mikoszowie godz.: 11:00 (więcej…)

Nowe kursy

Nowe kursy w naszej ofercie. Po szczegóły zapraszamy na stronę z kursami.

Za nami celestynowski koncert Kobiety Kobietom

Jak co roku 7 marca 2019 roku z okazji Dnia Kobiet w siedzibie Stowarzyszenia św. Celestyna miał miejsce uroczysty koncert organizowany od wielu lat przez Panią dyrektor Ogniska Muzycznego w Mikoszowie Małgorzatę de Haan oraz nauczycieli muzyki i śpiewu Panie Mirosławę Pajączkowską oraz Agatę Majewską. Tradycyjnie na koncercie wystąpił zespół Celestynki, Malwina Pierożek, Michał de Haan oraz swój debiut wokalny miała Pani nauczycielka Barbara Nazarko, która zebrała ogromne owacje zwłaszcza od zachwyconych występem podopiecznych Pani Basi. Jak zawsze był to miłe muzyczne spotkanie dla wszystkich Pań ale też dla uczestniczących w tego typu imprezach podopiecznych Stowarzyszenia.

Zabawy karnawałowe w Celestynie

Pod koniec lutego oraz 5 marca 2019 roku miały miejsce zabawy karnawałowe dla podopiecznych Stowarzyszenia św. Celestyna. Jak zawsze na tego typu imprezach obecni byli goście, którzy towarzyszą naszym podopiecznym w dobrej zabawie, tym razem była to młodzież ze Strzelińskiego Technikum oraz Ochotniczego Hufca Pracy w Strzelinie. Natomiast 5 marca kolejny raz gościliśmy w Mikoszowie zaprzyjaźniony Warsztat Terapii Zajęciowej z Mokrzeszowa/Świdnicy. Zarówno i Ci mali jak i duzi odpowiednio do okazji poprzebierali się w karnawałowe stroje. Wszystkim dopisywał dobry humor i ochota do wspólnej zabawy.

Z tej okazji bardzo serdecznie dziękujemy wspaniałej młodzieży
oraz wychowawcom ze strzelińskiego Technikum jak i z Ochotniczego Hufca Pracy za przysporzenie ogromnej radości swoją obecnością i chęcią wspólnej zabawy z podopiecznymi Stowarzyszenia św. Celestyna.