Patronat Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego

Mamy kolejny powód do dumy: Ośrodek Hipoterapii w Stowarzyszeniu Św. Celestyna otrzymał patronat Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego na rok 2013. Przyznanie patronatu odbyło się na Walnym Zgromadzeni PTHipu w Warszawie po wizytacji komisji oddelegowanej przez Zarząd Główny. Komisja sprawdziła czy nasz Ośrodek Hipoterapii pracuje wg Kanonów Polskiej Hipoterapii, wzięto, więc pod uwagę: kompetencje kadry, jakość i wyszkolenie koni hipoterapeutycznych, prowadzoną dokumentację, warunki oraz bezpieczeństwo prowadzonej terapii. W związku z brakiem zastrzeżeń, co do któregokolwiek z branych pod uwagę, przez Komisję PTHipu kryteriów został przyznany nam Certyfikat.

Ośrodki legitymujące się tytułem „Ośrodka Patronackiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego” posiadają następujące przywileje oraz obowiązki:

1. Ośrodki funkcjonują pod merytorycznym nadzorem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, które reprezentuje Polskę w ogólnoświatowej organizacji The Federation of Riding for the Disabled International.

2. Ośrodki patronackie – realizując zabiegi hipoterapeutyczne zgodnie z obowiązującymi standardami zawartymi w Kanonach Polskiej Hipoterapii – gwarantują wysoka jakość oferowanych usług.

3. Pracownicy ośrodków patronackich biorący udział w oferowanych przez PTHip formach kształcenia ustawicznego (warsztaty, seminaria, konferencje) korzystają z częściowego dofinansowania Towarzystwa.

4. Towarzystwo prowadzi działania promujące najlepsze ośrodki hipoterapii wśród rodzin pacjentów oraz potencjalnych sponsorów (m in. poprzez stronę internetową PTHip).

5. Towarzystwo informuje środowisko lekarzy specjalistów o najlepszych ośrodkach hipoterapii m.in. w trakcie szkoleń dla lekarzy.

6. Ośrodek patronacki ma prawo powoływać się na posiadany patronat w informacjach i drukach reklamowych. Towarzystwo ma prawo podawać w swoich publikacjach listę ośrodków patronackich z pełnymi danymi.