Ogłoszenie

Stowarzyszenie Św. Celestyna jako podmiot realizujący w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projekt pt. „Wsparcie Osób z Autyzmem II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I – Zatrudnienie i  integracja społeczna, Działania 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania
1.3.6 – PFRON – projekty systemowe, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza, iż postępowanie ofertowe (Nr postępowania: 2/POKL.01.03.06-00-061/2012) na wykonanie usługi w zakresie udzielania indywidualnego i grupowego poradnictwa prawnego dla opiekunów ustawowych, prawnych i faktycznych osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera, zostaje unieważnione zgodnie z zapisem w punkcie XIII.