Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego

Dolnośląska Szkoła Wyższa z Wrocławia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem św. Celestyna, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Centrum Edukacji ATUT Dolny Śląsk realizuje projekt współfinansowany ze środków EFS pn. „Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego”. W ramach tego projektu, w dniu 30.11.2013 r odbyło się spotkanie zorganizowane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą z Wrocławia w ramach cyklu „Możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego studentów i absolwentów DSW. Praca w służbach socjalnych”. Podczas spotkania zostały przedstawione ciekawe prezentacje dotyczące zatrudnienia i rozwoju zawodowego w sektorze służb socjalnych oraz roli i zadań pracownika socjalnego w strukturach placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zagadnienia te były przedstawione przez Panią M. Kuźnicką, zastępcę dyrektora PCPR we Wrocławiu oraz Panią A.Suską, dyrektor Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich.
Na temat potencjału zawodowego absolwenta pracy socjalnej i współczesnego rynku pracy opowiadała Pani J. Kot, kierownik projektu w Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu.
Spotkanie z pracodawcami, ekspertami rynku pracy i kadrą naukową DSW cieszyło się dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na obecność wielu młodych ludzi zainteresowanych tematyką spotkania, którzy brali czynny udział w dyskusji na temat wymagań pracodawców wobec kandydatów do pracy i działań uczelni w zakresie przygotowania studentów do podjęcia pracy w sektorze służb socjalnych oraz powiązań i współpracy między obszarami edukacji i rynku pracy.
Jest to jeden z wielu realizowanych samodzielnie lub w partnerstwie projektów, w których czynny udział bierze stowarzyszenie św. Celestyna