Celestyn na Ogólnopolskiej konferencji w Warszawie w ramach programu „Za życiem”

14 marca 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia św. Celestyna z Mikoszowa w osobach dr nauk med. Krystyna Kobel-Buys, mgr Małgorzata de Hann oraz kierownik ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w Celestynie Pani Aneta Nowak uczestniczyły w ogólnopolskiej konferencji w Warszawie, której tematem było: podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W części pierwszej konferencji przywitała uczestników i wystąpiła Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie Pan Krzysztof Michałkiewicz – Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w MRPiPS przedstawił projekt zmian w: – ustawie o zmianie niektórych ustaw z związku z realizacją programu „Za życiem”; – projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ich wdrażania w praktyce, – Programie „Za życiem”. Jako ostatnia w pierwszej części wystąpiła Pani Dorota Habich – p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która przedstawiła rolę PFRON w realizacji założeń Programu oraz ustaw wdrażających.

Program konferencji do pobrania.