Certyfikat PTH na 2015 rok dla naszego ośrodka hipoterapii

Ośrodek Hipoterapii w Stowarzyszeniu Św. Celestyna kolejny raz otrzymał patronat Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego tym razem na rok 2015. Po analizie dokumentacji Komisja PTH potwierdziła, że nasz Ośrodek pracuje zgodnie z Kanonami Polskiej Hipoterapii. Oceniane są: kompetencje kadry, jakość i wyszkolenie koni hipoterapeutycznych, prowadzona dokumentacja, warunki oraz bezpieczeństwo prowadzonych zajęć. W związku z brakiem zastrzeżeń, co do branych pod uwagę, przez Komisję PTHipu kryteriów naszej placówce został przyznany Certyfikat.

Ośrodki legitymujące się tytułem „ Ośrodka Patronackiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego ” posiadają następujące przywileje oraz obowiązki:

1. Ośrodki funkcjonują pod merytorycznym nadzorem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, które reprezentuje Polskę w ogólnoświatowej organizacji The Federation of Riding for the Disabled International.

2. Ośrodki patronackie – realizując zabiegi hipoterapeutyczne zgodnie z obowiązującymi standardami zawartymi w Kanonach Polskiej Hipoterapii – gwarantują wysoka jakość oferowanych usług.

3. Pracownicy ośrodków patronackich biorący udział w oferowanych przez PTHip formach kształcenia ustawicznego (warsztaty, seminaria, konferencje) korzystają z częściowego dofinansowania Towarzystwa.

4. Towarzystwo prowadzi działania promujące najlepsze ośrodki hipoterapii wśród rodzin pacjentów oraz potencjalnych sponsorów (m in. poprzez stronę internetową PTHip).

5. Towarzystwo informuje środowisko lekarzy specjalistów o najlepszych ośrodkach hipoterapii m.in. w trakcie szkoleń dla lekarzy.

6. Ośrodek patronacki ma prawo powoływać się na posiadany patronat w informacjach i drukach reklamowych. Towarzystwo ma prawo podawać w swoich publikacjach listę ośrodków patronackich z pełnymi danymi.