O szkole

Wczesna interwencja (oświatowa)

Ośrodek zapewnia specjalistyczną indywidualną terapię dzieciom, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole i uzyskały z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Niepubliczna szkoła specjalna podstawowa

6-letnia dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym

Celem edukacji w szkole podstawowej specjalnej jest nauka i rehabilitacja, oraz tworzenie warunków pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego, które przygotują naszych Uczniów do jak najlepszego uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym. Szkoła zapewnia odpowiednie warunki zdobywania wiedzy, rehabilitacji oraz pełnego rozwoju samodzielności. W naszej placówce zapewniamy indywidualne podejście do każdego Ucznia uwzględniające jego rozwój i stopień niepełnosprawności. W tym celu szkoła zatrudnia wysokiej klasy specjalistów: oligofrenopedagogów, opiekunów, psychologa i rehabilitanta.

Niepubliczne gimnazjum specjalne

3 letnie dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym

Cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej Gimnazjum w Mikoszowie wynikają z zasad pedagogiki specjalnej i dostosowane są do stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczących się w nim Uczniów. Wyspecjalizowana kadra zapewnia nauczanie i wychowanie, które ma na celu przygotowanie Uczniów do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem. Za pomocą specjalnych metod oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej, resocjalizacyjnej i zdrowotnej realizowany jest indywidualny program nauczania i wychowywania, który wyposaża niepełnosprawne dzieci w takie umiejętności i wiedzę, która pomoże im porozumiewać się z otoczeniem i radzić sobie w dalszym etapie życia.

Niepubliczna szkoła przysposabiająca do pracy

3 letnia dla Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym

Działalność edukacyjna szkoły opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, opracowanych przez nauczycieli specjalistów pracujących z Uczniem oraz na indywidualnych programach przysposobienia do pracy. Program ten uwzględnia możliwości psychofizyczne i percepcyjne naszych Uczniów. Przysposobienie do pracy polega na: kształtowaniu właściwej postawy wobec pracy, przyswajaniu podstawowej wiedzy na temat pracy, poznawaniu typowych sytuacji związanych z pracą, uczeniu odpowiedzialności i wykonywania różnych prac. Celem szkoły jest przygotowanie Ucznia do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Głębokim

Zadaniem Ośrodka jest rewalidacja i wieloprofilowe usprawnienie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim od 3 do 25 roku życia. Dzięki zróżnicowanym formom terapii (grupowej/indywidualnej) w tym: hipoterapii, dogoterapii, muzykoterapii, terapii światłem, logoterapii, rehabilitacji ruchowej zapewniamy Podopiecznym Ośrodka wielozmysłowe poznawanie otoczenia, kształtowanie umiejętności w zakresie samoobsługi, komunikowania się oraz rozwoju społecznego i emocjonalnego. Doskonale przygotowana i doświadczona kadra gwarantuje najwyższej jakości opiekę, edukację oraz rewalidację dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim.

Stowarzyszenie zapewnia Wszystkim dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatną edukację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieci i młodzież niepełnosprawna mają również zapewniony przez macierzystą Gminę bezpłatny transport do przedszkola oraz szkoły.

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty edukacyjnej naszej Placówki.
mgr Małgorzata de Haan
Dyrektor Edukacyjny Stowarzyszenia Świętego Celestyna